STATUT

kontakt: galicja.mosing@wp.pl

 

STATUT ,,FUNDACJI CHARYTATYWNEJ POMOC POLAKOM NA KRESACH imienia Księdza doktora Mosinga”

Postanowienia ogólne

&1.1.Fundacja pod nazwą ,,Fundacja charytatywna Pomoc Polakom na Kresach imienia Księdza doktora Mosinga”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Artura Wiszniewskiego, zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Edytę Sompolińską z Kancelarii Notarialnej w Zielonej Górze, dnia 8 grudnia 2011r., działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, późn. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

2.Siedzibą Fundacji jest miasto Zielona Góra.

3.Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz dawnych Kresów Płd – Wschodnich, ze szczególnym uwzględnieniem dzisiejszej Ukrainy, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, może ona prowadzić działalność na innych terenach wschodnich, zamieszkałych przez Polaków.

4.Organem nadzorującym Fundację jest:
Minister Pracy i Polityki Społecznej.

5.Fundator powołuje do Zarządu Fundacji – Monikę Narmuntowską – Michalak i Andrzeja Michalaka.
6.Fundacja może posługiwać się skrótem – ,,Fundacja Pomoc Polakom na Kresach im. dr. Mosinga”

Cele i zasady działania Fundacji

&2.7.Celem zasadniczym Fundacji jest różnorodna i wszechstronna pomoc Polakom, zamieszkałym na terenie Ukrainy,
a w szczególności:
a] pomoc rzeczowa osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym, rodzinom wielodzietnym i niepełnym, o niskich dochodach,
b] pomoc medyczna [leki, środki i sprzęt medyczny, pozyskane z darowizn i zakupu] kierowana do polskich lekarzy i innych placówek medycznych, z których korzystają Polacy,
c] pomoc finansowa indywidualnym osobom, z przeznaczeniem na leczenie [również poza granicami kraju] oraz na zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz leków,
d] pomoc finansowa osobom, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej,
e] pomoc rzeczowa, kierowana do polskich parafii, do szkół z nauczaniem języka polskiego oraz do stowarzyszeń, wspierających kulturę polską na Kresach,
f] współpraca z fundacjami ukraińskimi, mającymi zbieżne cele z Fundacją.
g] organizowanie badań i leczenia na terenie Polski, dla Polaków, dla osób z rodzin mieszanych, w wyjątkowych przypadkach dla osób posiadających odległe, ale udokumentowane korzenie polskie [np tylko dziadek, babcia, prababcia],
h] pomoc materialna repatriantom ze Wschodu, żyjącym obecnie w Polsce,
i] pomoc materialna studentom, polskiego pochodzenia z Ukrainy, studiującym obecnie w Polsce,
j] organizowanie wypoczynku letniego i zimowego, dla dzieci polskich z Ukrainy;

8.Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych fundacji.
9. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie a także przystępować do spółek i fundacji.
10.Fundacja może uzywać pieczęci z logiem „Fundacja Pomoc Polakom na Kresach im.Ks.dr Mosinga” oraz pieczęci imiennej, z nazwą Fundacji oraz z imieniem i nazwiskiem prezesa Zarządu.
11.Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji

Majątek i dochody Fundacji

&3.12.Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 500 zł oraz środki finansowe, nabyte przez Fundację w toku jej działania.
13..Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
14.Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a] darowizn, zapisów, spadków,
b] subwencji, dotacji, grantów,
c] dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d] dochodów z majątku Fundacji;
e] dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego
f] dochodów z działalności gospodarczej fundacji
g] dochody z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie pstanowili inaczej.
h] w przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Władze Fundacji

&4.15.Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji.

Zarząd Fundacji

&5.16..Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż czterech osób, powoływanych przez Fundatora na 3-letnią kadencję.
17. Funkcje członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
18.Zarząd Fundacji powołuje prezesa Zarządu, wiceprezesa i sekretarza. Funkcje można łączyć.
19. Poszczególni członkowie Zarządu, mogą być odwoływani przez Fundatora przed upływem kadencji, jednocześnie Fundator w ich miejsce może powołać nowych członków Zarządu.
20.Zarząd Fundacji może samodzielnie powołać nowych członków Zarządu, po uzgodnieniu z Fundatorem.
21.Zarząd kieruje działanością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
&6.22.Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a] uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b] uchwalanie regulaminów,
c] sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d] ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e] podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
f] przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g] występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji,
23.Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków, obecnych na posiedzeniu Zarządu.
24.O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
25.Fundator może być w przyszłości członkiem Zarządu oraz pełnić funkcje rzecznika medialnego Fundacji.

Sposób reprezentacji

&7.26.Fundację na zewnątrz w sprawach majątkowych, reprezentować będą dwaj członkowie Zarządu.
28. W sprawach dotyczących zatrudnienia pracowników oraz w sprawach niezwiązanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych, Fundację reprezentuje jednoosobowo prezes Zarządu.
29. Do reperezentowania Fundacji na terenie Ukrainy, powołuje się Marię Baszę, zamieszkałą we Lwowie, legitymującą się dowodem osobistym [nazwa ukraińska dowodu – paszport] –
KA 297897 i numerem identyfikacyjnym – 2039719660.

Zmiana Statutu

&8.30. Zmian w Statucie Fundacji, dokonuje Zarząd Fundacji, w porozumieniu z Fundatorem.

Połączenie z inną fundacją

&9.31.Fundacja może sie połączyć z inną Fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
32.Połączenie z inną Fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
33.W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

Likwidacja Fundacji

&10.34. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
35.Likwidatorów Fundacji powołuje i odowłuje fundator.
36.Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
37.Środki finansowe i majątek pozostałe po likwidacji Fundacji, mogą zostać przeznaczone mocą uchwały na rzecz działająych Fundacji o zbliżonych celach.

4 komentarze do “STATUT”

  1. Z działaniami Fundacji zetknąłem się we Lwowie u zaprzyjaźnionej rodziny, ludzi szlachetnych, patriotycznie zaangażowanych a krańcowo biednych a będących w dramatycznej sytuacji zdowotnej. W czasie ich głębokiego kryzysu pojawili się w ich mieszkaniu Aniołowie z Fundacji, Pani Monika Michalak z Mężem. Przynieśli chleb, masło, mleko etc (nawet tego w domu nie mieli, będąc powaleni przez choroby i bez pomocy sąsiadów), załatwili lekarską pomoc i opiekę poprzez siostrę zakonną o imieniu Grażyna. Jurkowi, po wylewach, załatwili letnie turnusy rehabilitacyjne w 2013 r. i 2014. Cóż za wspaniali Ludzie w tej Fundacji. Pani Zosia i Jurek nie mają dość słów podzięki w dzieczności. Dzielni lwowscy Polacy…

  2. Chcemy tylko dodać, że do Zosi i Jurka Czupachinów dotarliśmy przez s.Grażynę, lwowską Józefitkę; pani Zosia opowiedziała nam o panu Pawle Sysa, który będąc we Lwowie poznał tę rodzinę i do dziś ją wspiera….Tak więc Panie Pawle – wszystko się równoważy)

  3. witam czy można wspomóc państwa wysyłając np. ubranka dziecięce lub żywność bezpośrednio do potrzebujących?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Fundacja Charytatywna Pomoc Polakom na Kresach imienia Księdza Doktora Mosinga