STATUT

kontakt: galicja.mosing@wp.pl

 

STATUT ,,FUNDACJI CHARYTATYWNEJ POMOC POLAKOM NA KRESACH imienia Księdza doktora Mosinga”

Postanowienia ogólne

&1.1.Fundacja pod nazwą ,,Fundacja charytatywna Pomoc Polakom na Kresach imienia Księdza doktora Mosinga”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Artura Wiszniewskiego, zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Edytę Sompolińską z Kancelarii Notarialnej w Zielonej Górze, dnia 8 grudnia 2011r., działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, późn. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

2.Siedzibą Fundacji jest miasto Zielona Góra.

3.Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz dawnych Kresów Płd – Wschodnich, ze szczególnym uwzględnieniem dzisiejszej Ukrainy, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, może ona prowadzić działalność na innych terenach wschodnich, zamieszkałych przez Polaków.

4.Organem nadzorującym Fundację jest:
Minister Pracy i Polityki Społecznej.

5.Fundator powołuje do Zarządu Fundacji – Monikę Narmuntowską – Michalak i Andrzeja Michalaka.
6.Fundacja może posługiwać się skrótem – ,,Fundacja Pomoc Polakom na Kresach im. dr. Mosinga”

Cele i zasady działania Fundacji

&2.7.Celem zasadniczym Fundacji jest różnorodna i wszechstronna pomoc Polakom, zamieszkałym na terenie Ukrainy,
a w szczególności:
a] pomoc rzeczowa osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym, rodzinom wielodzietnym i niepełnym, o niskich dochodach,
b] pomoc medyczna [leki, środki i sprzęt medyczny, pozyskane z darowizn i zakupu] kierowana do polskich lekarzy i innych placówek medycznych, z których korzystają Polacy,
c] pomoc finansowa indywidualnym osobom, z przeznaczeniem na leczenie [również poza granicami kraju] oraz na zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz leków,
d] pomoc finansowa osobom, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej,
e] pomoc rzeczowa, kierowana do polskich parafii, do szkół z nauczaniem języka polskiego oraz do stowarzyszeń, wspierających kulturę polską na Kresach,
f] współpraca z fundacjami ukraińskimi, mającymi zbieżne cele z Fundacją.
g] organizowanie badań i leczenia na terenie Polski, dla Polaków, dla osób z rodzin mieszanych, w wyjątkowych przypadkach dla osób posiadających odległe, ale udokumentowane korzenie polskie [np tylko dziadek, babcia, prababcia],
h] pomoc materialna repatriantom ze Wschodu, żyjącym obecnie w Polsce,
i] pomoc materialna studentom, polskiego pochodzenia z Ukrainy, studiującym obecnie w Polsce,
j] organizowanie wypoczynku letniego i zimowego, dla dzieci polskich z Ukrainy;

8.Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych fundacji.
9. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie a także przystępować do spółek i fundacji.
10.Fundacja może uzywać pieczęci z logiem „Fundacja Pomoc Polakom na Kresach im.Ks.dr Mosinga” oraz pieczęci imiennej, z nazwą Fundacji oraz z imieniem i nazwiskiem prezesa Zarządu.
11.Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji

Majątek i dochody Fundacji

&3.12.Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 500 zł oraz środki finansowe, nabyte przez Fundację w toku jej działania.
13..Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
14.Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a] darowizn, zapisów, spadków,
b] subwencji, dotacji, grantów,
c] dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d] dochodów z majątku Fundacji;
e] dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego
f] dochodów z działalności gospodarczej fundacji
g] dochody z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie pstanowili inaczej.
h] w przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Władze Fundacji

&4.15.Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji.

Zarząd Fundacji

&5.16..Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż czterech osób, powoływanych przez Fundatora na 3-letnią kadencję.
17. Funkcje członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
18.Zarząd Fundacji powołuje prezesa Zarządu, wiceprezesa i sekretarza. Funkcje można łączyć.
19. Poszczególni członkowie Zarządu, mogą być odwoływani przez Fundatora przed upływem kadencji, jednocześnie Fundator w ich miejsce może powołać nowych członków Zarządu.
20.Zarząd Fundacji może samodzielnie powołać nowych członków Zarządu, po uzgodnieniu z Fundatorem.
21.Zarząd kieruje działanością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
&6.22.Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a] uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b] uchwalanie regulaminów,
c] sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d] ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e] podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
f] przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g] występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji,
23.Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków, obecnych na posiedzeniu Zarządu.
24.O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
25.Fundator może być w przyszłości członkiem Zarządu oraz pełnić funkcje rzecznika medialnego Fundacji.

Sposób reprezentacji

&7.26.Fundację na zewnątrz w sprawach majątkowych, reprezentować będą dwaj członkowie Zarządu.
28. W sprawach dotyczących zatrudnienia pracowników oraz w sprawach niezwiązanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych, Fundację reprezentuje jednoosobowo prezes Zarządu.
29. Do reperezentowania Fundacji na terenie Ukrainy, powołuje się Marię Baszę, zamieszkałą we Lwowie, legitymującą się dowodem osobistym [nazwa ukraińska dowodu – paszport] –
KA 297897 i numerem identyfikacyjnym – 2039719660.

Zmiana Statutu

&8.30. Zmian w Statucie Fundacji, dokonuje Zarząd Fundacji, w porozumieniu z Fundatorem.

Połączenie z inną fundacją

&9.31.Fundacja może sie połączyć z inną Fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
32.Połączenie z inną Fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
33.W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

Likwidacja Fundacji

&10.34. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
35.Likwidatorów Fundacji powołuje i odowłuje fundator.
36.Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
37.Środki finansowe i majątek pozostałe po likwidacji Fundacji, mogą zostać przeznaczone mocą uchwały na rzecz działająych Fundacji o zbliżonych celach.

4 myśli nt. „STATUT”

  1. Z działaniami Fundacji zetknąłem się we Lwowie u zaprzyjaźnionej rodziny, ludzi szlachetnych, patriotycznie zaangażowanych a krańcowo biednych a będących w dramatycznej sytuacji zdowotnej. W czasie ich głębokiego kryzysu pojawili się w ich mieszkaniu Aniołowie z Fundacji, Pani Monika Michalak z Mężem. Przynieśli chleb, masło, mleko etc (nawet tego w domu nie mieli, będąc powaleni przez choroby i bez pomocy sąsiadów), załatwili lekarską pomoc i opiekę poprzez siostrę zakonną o imieniu Grażyna. Jurkowi, po wylewach, załatwili letnie turnusy rehabilitacyjne w 2013 r. i 2014. Cóż za wspaniali Ludzie w tej Fundacji. Pani Zosia i Jurek nie mają dość słów podzięki w dzieczności. Dzielni lwowscy Polacy…

  2. Chcemy tylko dodać, że do Zosi i Jurka Czupachinów dotarliśmy przez s.Grażynę, lwowską Józefitkę; pani Zosia opowiedziała nam o panu Pawle Sysa, który będąc we Lwowie poznał tę rodzinę i do dziś ją wspiera….Tak więc Panie Pawle – wszystko się równoważy)

  3. witam czy można wspomóc państwa wysyłając np. ubranka dziecięce lub żywność bezpośrednio do potrzebujących?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Fundacja Charytatywna Pomoc Polakom na Kresach imienia Księdza Doktora Mosinga